(advertentie)
(advertentie)
(advertenties)

De regering heeft met een brief van de ministers Grapperhaus van Justitie & Veiligheid en Bruins voor Medische Zorg en Sport officieel gereageerd op het adviesrapport van de ‘wietexperiment’ commissie Knottnerus. Veel van hun aanbevelingen neemt het kabinet over, zoals een gevarieerde menukaart en de mogelijkheid om verder te gaan met gereguleerde teelt na afloop van de 4 jaar die de proef gaat duren. Coffeeshops in de 6 tot 10 deelnemende gemeenten MOETEN meedoen, anders gaat de deur op slot.

Verplichte deelname coffeeshops

Om maar gelijk met dat laatste te beginnen: er bestaat dus geen enkele keuzevrijheid voor coffeeshops in de gemeenten die later dit jaar door de commissie Knottnerus worden aangewezen om mee te doen aan het experiment met de gesloten keten. In de Kamerbrief van afgelopen vrijdag 6 juli, getiteld ‘Kabinetsreactie rapport Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen‘, laten de twee verantwoordelijke bewindslieden er geen misverstand over bestaan:

“Het kabinet sluit zich aan bij het advies van de commissie en stelt, in verband met de beheersbaarheid en handhaafbaarheid, dat alle coffeeshops in een gemeente dienen deel te nemen. Coffeeshophouders moeten voldoen aan de voorwaarden van het experiment en de aanvullende lokaal gestelde voorwaarden. Met de bij amvb op te stellen eisen aan coffeeshophouders, wordt de mogelijkheid geboden om coffeeshops die niet aan deze eisen voldoen in het uiterste geval te sluiten.”

Grappig is overigens wel dat ook de mogelijkheid om nieuwe coffeeshops toe te staan nadrukkelijk wordt open gelaten. Of dit gebeurt hangt af van de betreffende gemeente.

Geen gedwongen einde na 4 jaar experiment

Verder blijkt dat de regering van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 de meeste aanbevelingen van de commissie heeft overgenomen. Zelfs het christelijke standpunt dat het experiment na 4 jaar hoe dan ook afgelopen is en men terug keert na de huidige (gedoog)situatie is van tafel, al wordt dat in typische vage ambtenarentaal gemeld door de ministers Grapperhaus en Bruins:

Wietteler zorgt voor beveiliging teelt en transport

Wat ons verder opvalt aan de uitgebreide reactiebrief van het kabinet op het adviesrapport is dat de uitverkoren wiettelers – en dat zijn er 5 tot 10 – zelf verantwoordelijk worden voor de veiligheid van de wietkwekerij plus het transport van hun wiet en hasj naar de deelnemende coffeeshops. “Dit advies willen wij overnemen door kandidaat-telers te vragen vooraf duidelijk te maken hoe ze de distributie inrichten en welke waarborgen zij inbouwen om de keten gesloten te houden. Zij zullen hierbij moeten aansluiten bij de in de amvb vastgelegde eisen met betrekking tot de administratie binnen de keten, waaronder het gebruik van een ‘track and trace’-systeem”, schrijven de ministers in de Kamerbrief.

Wietpas en handelsvoorraad

Verder moeten deelnemende gemeenten die in de buurt van de landsgrenzen liggen verplicht het zogeheten ingezetenencriterium handhaven, ofwel de verfoeide wietpas van oud-minister en bewezen onderzoeksfraudeur Ivo Opstelten (VVD). Daar zullen ze in Eindhoven, Tilburg, Venlo, Roermond et cetera niet heel blij mee zijn, nadat ze zich om goede redenen van het onding bevrijd hebben.

Wel positief te noemen voor de coffeeshops die meedoen aan het experiment is dat ze een grotere handelsvoorraad mogen aanhouden dan de huidige 500 gram. Ze mogen voor 1 dag verkoop in huis hebben, de hoeveelheid wordt dus bepaald n.a.v. de praktijk straks.

Die praktijk laat trouwens nog wel even op zich wachten hoor; eerst moet er een wetsvoorstel komen vanuit de regering, dan bepaalt de commissie Knottnerus de deelnemende gemeenten (plus een controlegroep van nog eens 6 tot 10 gemeenten) en dan is er nog minimaal één jaar voorbereidingstijd nodig voordat de 4 jaren van gereguleerde wietverkoop binnen een gesloten systeem ingaan.

Genoeg keuze in wiet en hasj

Fijn voor de cannabis consumenten in de 6 tot 10 ‘gereguleerde gemeenten’ is dat ze ruimschoots de keuze krijgen. Zo komen er 10 tot 15 wietsoorten en 5 tot 10 hasjsoorten op het coffeeshopmenu. En ook leuk: er komt géén THC-limiet op die cannabis!

De verklaring van de ministers is eenvoudig: “Qua samenstelling concludeert de commissie dat wetenschappelijke gegevens over de werking en risico’s van THC en CBD niet eenduidig zijn. Om deze reden adviseert de commissie om geen eisen te stellen aan de hoogte van het THC- en CBD-gehalte en de verhouding daartussen. Het kabinet neemt deze aanbeveling over, maar blijft, net als nu al het geval is, gedurende het experiment monitoren hoe de verhouding THC/CBD in de wiet en hasj zich ontwikkelt, zowel binnen als buiten het experiment.”

Het voorgestelde consumentenpanel dat de adviescommissie bepleit komt er vooralsnog niet, dat voorstel neemt het kabinet ‘in overweging’, dus goede kans dat we daar nooit meer iets van vernemen…

[openingsbeeld:  LogotypeVector/Shutterstock]
(advertenties)