(advertentie)
(advertentie)
(advertentie)

Vorige week berichtte advocaat mr. Veldman over de plannen van het Spaanse Openbaar Ministerie om maatregelen te treffen tegen Cannabis Social Clubs. De gezagsdragers in Madrid hebben genoeg van de uitwassen van deze verzamelplaatsen van blowers en bereiden wettelijke maatregelen voor. Alle feiten en een toekomstbeeld in dit tweede deel!

Column Mr. Veldman: Cannabis Social Clubs in Spanje onder vuur – Deel 2

De verschillen tussen het centrale conservatieve gezag uit Madrid ten opzichte van progressief denkende regionale wetgevende organen zijn levensgroot. Maatregelen tegen de groeiende cannabiscultuur zullen naar verluidt niet lang meer uitblijven als het aan de conservatieve aanklagers ligt. Wat behelzen deze maatregelen precies? En is het gevaar echt zo groot?

Eerst bespreek ik de aangekondigde maatregelen, dan het antwoord op de belangrijkste vraag of het allemaal nou wel zo’n bedreiging is voor de CSC.

De aangekondigde maatregelen

In Spanje wordt op de vreemdste plekken volop wiet gekweekt!

In Spanje wordt op de vreemdste plekken volop wiet gekweekt!

De Procureur Generaal stelt als uitgangspunt dat de teelt en productie van cannabis alleen kan worden toegestaan met een vergunning van de staat. Het is juist deze cannabisteelt die het bestaansrecht is van de CSC.

De CSC heeft volgens het OM een vergunning nodig vanwege internationale verdragen waar Spanje zich aan heeft gebonden. We spreken hier over een staatsrechtelijk monopolie waar het gaat om de productie, opslag en distributie van verdovende middelen ten behoeve van laboratoria, ziekenhuizen en geautoriseerde distributeurs. Deze vergunningplicht staat wettelijk omschreven (Servicio de Control de Estupefacientes en Agencia Espanola de Medicamentos y Productos Sanitarios).

De Spaanse Opiumwet maakt in de bestraffing van overtredingen onderscheid tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties (boetes).

De teelt en het bezit van cannabis wordt aangemerkt als een delict tegen de volksgezondheid en kan worden beboet met een bestuursrechtelijke boete van 300,00 tot 30.000 euro

Als het bezit van cannabis voor eigen gebruik is en de handelsindicatie ontbreekt zal strafrechtelijk niet worden ingegrepen, maar kan bestuursrechtelijk worden opgetreden, door oplegging van boetes. De teelt en het bezit van cannabis wordt aangemerkt als een delict tegen de volksgezondheid en kan worden beboet met een bestuursrechtelijke boete van 300,00 tot 30.000 euro.
De strafrechter wordt ingezet als er wel sprake is van een handelsindicatie. Dan hebben we het over een overtreding waarop gevangenisstraf van één tot drie jaar gevangenisstraf en forse geldboetes zijn gesteld.

Wat mag binnen gesloten clubverband?

De vraag waar het bij CSC allemaal om draait is of de teelt en verspreiding van cannabis binnen gesloten clubverband nu wel of niet is toegestaan. Deze vraag wordt door de Procureur Generaal beoordeeld aan de hand van de door de Hoge Raad geformuleerde uitzonderingscriteria voor straffeloosheid. Om buiten het bereik van justitie te blijven moet het volgens de Procureur Generaal gaan om:

1 – drugsverslaafden (ook weekeindgebruik), die
2 – binnen een gesloten ruimte (onmiddellijk) drugs gebruiken, waarbij het gaat om
3 – verwaarloosbare kleine hoeveelheden, die normaal sporadisch gebruik niet te boven gaat. En het moet gaan om
4 – een kleine, identificeerbare groep van drugsafhankelijken.

Hiermee zijn, wat betreft de PG, de grenzen gesteld. Met hun activiteiten treden de cannabisclubs buiten deze streng geformuleerde grenzen. De PG geeft dan ook opdracht aan de Officieren van Justitie om strafrechtelijk op te treden tegen de cannabisclubs zodra die feitelijk uitvoering geven aan hun doelstellingen. Waar dat aan de orde is moet daarbij onderzocht worden of sprake is van een verboden organisatie in de zin van de strafwetgeving.

De Fiscalia General stelt zich op het standpunt dat verspreiding onder de leden van een vereniging beschouwd moet worden als een strafrechtelijke overtreding, zodat de betrokkenen bij CSC wat hem betreft getrakteerd kunnen worden op een verblijf van enige duur in de ‘sombras’.

Verhoging van de bestuursrechtelijke boete voor niet strafbaar bezit of teelt van cannabis

De strijd om vrije cannabis in Europa wordt momenteel vooral in Spanje uitgevochten

De strijd om vrije cannabis in Europa wordt momenteel vooral in Spanje uitgevochten

Ter bestrijding van de CSC bereidt het centraal gezag ook nog eens strafverzwarende maatregelen voor, door bestuurlijke boetes fors te verhogen. Dan spreek ik over het bezit en gebruik van cannabis in het openbaar. De Wet tot Bescherming van de Burgelijke Veiligheid (La ley de Proteccion de la Seguridad Ciudana) stelt een bestuursrechtelijke geldboete op het bezit of gebruik in het openbaar van drugs, waaronder dus ook cannabis. In de geldende wet bedraagt de minimale boete € 300,51 ( 50.000 pesetas). Maximaal kan een boete van € 30.050,61 worden opgelegd. Maar wie straks met een jointje wordt gesnapt kan, als het aan de Partido Popular ligt, ten minste € 1001,00 euro afrekenen. Wie een wietplantje voor zijn raam heeft staan kan een zelfde lot beschoren zijn.

Genoemde wet biedt de overheid armslag als sprake is van drugsbezit en gebruik zonder dat sprake is van een strafrechtelijke normschending (in verband met eigen gebruik). Met deze wetswijziging lijkt het centrale gezag instrumenten te willen creëren om de cannabisclubs aan te pakken. Naast de hoge geldboetes moet de nieuwe regelgeving het namelijk mogelijk maken dat vergunningen worden ingetrokken en ruimtes worden gesloten als daar drugs worden gebruikt.

Catalonië komt over een aantal weken met wetgeving. Madrid werkt aan eigen regels. Waar de strafvervolgingsinstructies van de Spaanse OM-top toe gaan leiden gaan we zien.

Feit is dat de strijd in Europa tussen de joint fighters en de joint lovers anno 2014 op de eerste plaats in Spanje in alle hevigheid is losgebarsten

De vraag is nu: moet de soep echt zo heet gegeten worden? Veel dreigende taal dus, maar heeft de Procureur Generaal het voor het zeggen? We hebben in Europa toch nog die onafhankelijke rechter? Maar wat er allemaal ook te zeggen is van aangekondigde regelgeving, er is ook heel goed nieuws te melden.

photoVorige maand deed het hof van beroep in Barcelona een opmerkelijke, zeer principiële en evenzo politieke uitspraak in een zaak die de Procureur Generaal had aangespannen tegen enkele consumenten die hadden verklaard hun cannabis in een CSC hadden gekocht. Zij waren geen lid en dat leverde een bestuursrechtelijke boete op voor de club. In hoger beroep oordeelde het hof van Barcelona vernietigend door de Procureur Generaal andermaal niet ontvankelijk te verklaren. De aanklager wordt op pijnlijke wijze terecht gewezen.

Het hof overwoog aan het slot van de uitspraak het volgende: ‘Misschien is het tijd dat de aanklager met een rechtsgeldige verklaring komt over de redenen waarom andere verdovende middelen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid, zoals tabak of alcohol indien deze worden misbruikt, wettelijk zijn toegestaan.’

Hof van Barcelona: regel de CSC nu eens goed

Deze markante overweging is uiteraard niet gespeend van een evident politieke boodschap en juist dát maakt duidelijk dat in elk geval deze rechters het zat zijn om zich nog langer onledig te houden met bagateldelicten als het bezit van cannabis. Het hof van Barcelona zegt onomwonden: Regel de CSC nu maar eens goed en hou op met het vervolgen ervan.

Het hof zegt het zo: Het verkopen van een kleine dosis hasj aan een drugsverslaafde, ook als hij geen lid is van een social club, is niet strafbaar. Het is bestuursrechtelijke een overtreding, de CSC had zich moeten vergewissen dat de verdachten lid waren van een club; Boete € 300,00. (Dat wordt toekomstig € 1.000,00).

Het mooiste nieuws is dat de Procureur Generaal van het Catelaanse Hof op z’n donder krijgt, de beste man uit Madrid moet gewoon zelf zorgen voor fatsoenlijke regelgeving in plaats van CSC te blijven vervolgen. Hem wordt verweten dat er geen regelgeving voor CSC bestaat. Dit is een zeer principiële en politieke uitspraak die als finale stap kan gelden naar definitieve regulering.
Als de rechter ermee stopt om straffen op te leggen, dan gaat het OM dit verliezen. Als de autonome provincies de CSC reguleren houdt dit stand.

De Spaanse uitspraak geeft de burger weer moed en is illustratief voor het feit dat de strijd in Europa tussen de joint fighters en de joint lovers anno 2014 op de eerste plaats in Spanje in alle hevigheid is losgebarsten.

De nog ongepubliceerde uitspraak zal (vertaald in het Engels) later deze week worden gepubliceerd op  www.vvsadvocaten.nl

(advertentie)